Regulamin

REGULAMIN KINA PLENEROWEGO KINO PERŁA

§1

Pokazy plenerowe (dalej: „Pokazy” lub „Wydarzenie”) odbywają się na terenie PERŁA-Browary Lubelskie S.A. w Lublinie, ul. Bernardyńska 15 oraz w Zwierzyńcu, ul. Browarna 7 (dalej: „Teren Kina”). Teren Kina został wydzielony w sposób umożliwiający egzekwowanie postanowień niniejszego regulaminu.

§2

Organizatorem Pokazów jest PERŁA-Browary Lubelskie S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: „Organizator”). Pokazy odbywają̨ się̨ w dniach i godzinach wskazanych na stronie internetowej Wydarzenia pod adresem: www. kinoperla.pl

§3

1. Wstęp na Teren Kina odbywa się̨ pod stałym nadzorem obsługi zapewnionej przez Organizatora.

2. Maksymalna ilość uczestników Wydarzenia jest równa ilości miejsc wyznaczonych przez Organizatora w postaci leżaków. Organizator na bieżąco weryfikuje ilość uczestników Wydarzenia. Wejście na Teren Kina w trakcie Wydarzenia możliwe jest wyłącznie w przypadku zwolnienia miejsca przez innego uczestnika i opuszczenia przez niego Terenu Wydarzenia.

3. Wydarzenie nie jest biletowane – za wstęp na Teren Kina nie są pobierane opłaty.

§4

  1. Wszyscy widzowie oraz goście muszą posiadać na twarzy przy wstępie na Teren Kina maseczki lub przyłbice. Organizator lub upoważnione przez niego osoby będą mieli prawo skontrolować ich posiadanie przy wejściu na teren Wydarzenia. W przypadku stwierdzenia braku wyżej wymienionych środków ochrony, Organizator ma prawo odmówić widzom wejścia na teren Wydarzenia. Organizator informuje o możliwości nabycia maseczek w punkcie gastronomicznym zlokalizowanym przed Terenem Kina.

  2. Widzowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres, w którym będą przebywać na Terenie Kina. Niezakrywanie ust i nosa maseczką lub przyłbicą stanowi może podstawę do żądania opuszczenia Terenu Kina przez uczestnika Wydarzenia.

§5

Każdy uczestnik Wydarzenia przed wejściem na Teren Kina będzie poddany bezdotykowemu pomiarowi temperatury przez Organizatora lub upoważnione przez niego osoby. W przypadku odmowy poddania się ww. pomiarowi lub po stwierdzania u któregoś z uczestników pokazu temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka nie zostanie wpuszczona na Teren Kina.

§6

1. Widzowie na terenie Wydarzenia powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa.

2. Zakazuje się zmiany położenia leżaków, których sposób ustawienia przez Organizatora pozwala na zachowanie bezpiecznej odległości, o której mowa w ust.1.

3. Leżaki dwuosobowe mogą być zajmowane wyłącznie przez widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia, widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; osoby wspólnie zamieszkujące lub pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.

4. Po każdym seansie leżaki są poddawane dezynfekcji.

4. Leżaki opuszczone w trakcie seansu są usuwane przez Organizatora w celu dezynfekcji i zastąpione leżakami zdezynfekowanymi, w celu umożliwienia bezpiecznego ich zajęcia przez nowych uczestników Wydarzenia.

§7

1. Każdy z widzów przed i w trakcie Wydarzenia, musi pozostać na wyznaczonym przez Organizatora miejscu – leżaku. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch pieszy w przypadku konieczności skorzystania z toalety lub wcześniejszego opuszczenia terenu Wydarzenia. W przypadku kolejki do sanitariatów osoby muszą zachować 2-metrowy dystans od siebie. Liczba osób w sanitariacie jednoczasowo odpowiada połowie urządzeń przeznaczonych do skorzystania.

2. Toalety udostępnione dla widzów są regularnie odkażane oraz wyposażone w płyn do dezynfekcji rąk, umożliwiający ich dezynfekcję przed i po skorzystaniu z toalety.

§8

1. Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, za wyjątkiem piwa serwowanego na Terenie Kina lub w punkcie gastronomicznym usytuowanym przed wejściem na Teren Kina, i palenia papierosów, w tym papierosów elektronicznych i innych pokrewnych urządzeń oraz spożywania zabronionych prawem używek.

2. Na ternie Wydarzenia prowadzona jest sprzedaż piwa. Nabywanie piwa możliwe jest wyłącznie z miejsca wyznaczonego uczestnikowi Wydarzenia przez Organizatora. Obsługa Wydarzenia wyposażona jest w przenośny sprzęt służący do obsługi uczestników i bezgotówkowego poboru opłat.

§9

Niezależnie od wszystkich powyższych postanowień Organizator oraz osoby przez niego upoważnione mogą̨ odmówić́ wstępu na teren Kina, bez podawania uzasadnienia:

a)  osobom zachowującym się̨ agresywnie,

b)  osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających,

c)  osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób i mienia,

d)  ze względów bezpieczeństwa osób znajdujących się̨ na Wydarzeniu.

§10

  1. Ze względu na plenerowy charakter Wydarzenia, Organizator nie odpowiada za dyskomfort uczestników związany z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Organizator zaleca uczestnikom odpowiedni ubiór, dostosowany do miejsca odbywającego się̨ Wydarzenia z uwzględnieniem zmieniających się̨ warunków pogodowych.

  2. Organizator zastrzega możliwość przeniesienia Wydarzenia na inny dzień, w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych (np. prawdopodobieństwo burzy, silny wiatr) lub ze względów bezpieczeństwa.

§11

W trakcie pokazów filmowych zabronione jest nagrywanie i rejestrowanie wszelkimi urządzeniami prezentowanego na ekranie filmu.

§12

  1. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń Obsługi Wydarzenia niezwłocznie. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być również zgłaszane obsłudze wydarzenia na bieżąco. 

  2. W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić́ teren, na którym odbywa się Wydarzenie zgodnie z poleceniami Obsługi.

§13

Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu zobowiązany jest, na wezwanie Obsługi, do natychmiastowego opuszczenia Terenu Kina.

§14

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych uczestników, z wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana względami bezpieczeństwa uczestników. Wszelkie zmiany zostaną̨ udostępnione publicznie na stronie internetowej Wydarzenia.