Regulamin

REGULAMIN KINA PLENEROWEGO KINO PERŁA

§1

Pokazy plenerowe (dalej: „Pokazy” lub „Wydarzenie”) odbywają się na terenie PERŁA-Browary Lubelskie S.A., ul. Bernardyńska 15 (dalej: „Teren Kina”). Teren Kina został wydzielony w sposób umożliwiający egzekwowanie postanowień niniejszego regulaminu.

§2

Organizatorem Pokazów jest PERŁA-Browary Lubelskie S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: „Organizator”). Pokazy odbywają̨ się̨ w dniach i godzinach wskazanych na stronie internetowej Wydarzenia pod adresem: www.kinoperla.pl

§3

1. Wstęp na Teren Kina odbywa się̨ pod stałym nadzorem obsługi zapewnionej przez Organizatora.
2. Maksymalna ilość uczestników Wydarzenia jest równa ilości 50% miejsc wyznaczonych przez Organizatora w postaci leżaków. Organizator na bieżąco weryfikuje ilość uczestników Wydarzenia. Wejście na Teren Kina w trakcie Wydarzenia możliwe jest wyłącznie w przypadku zwolnienia miejsca przez innego uczestnika i opuszczenia przez niego Terenu Wydarzenia.
3. Wydarzenie nie jest biletowane – za wstęp na Teren Kina nie są pobierane opłaty.

§4

1. Wszyscy widzowie oraz goście zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zdezynfekowania rąk przed wejściem na teren Wydarzenia. Organizator lub upoważnione przez niego osoby będą mieli prawo skontrolować powyższe przy wejściu na teren Wydarzenia oraz w trakcie Wydarzenia. W przypadku stwierdzenia braku zakrycia ust i nosa, Organizator ma prawo odmówić widzom wejścia na teren Wydarzenia. Organizator informuje o możliwości nabycia maseczek w punkcie gastronomicznym zlokalizowanym przed Terenem Kina.
2. Widzowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przez cały okres, w którym będą przebywać na Terenie Kina. Niezakrywanie ust i nosa maseczką lub przyłbicą stanowić może podstawę do żądania opuszczenia Terenu Kina przez uczestnika Wydarzenia.

§5

Zabrania się wstępu na Teren Kina osobom, u których występują objawy grypopodobne, tj. w szczególności kaszel, katar, temperatura ciała powyżej 37 o C. W przypadku wątpliwości, każdy uczestnik Wydarzenia przed wejściem na Teren Kina może zwrócić się do obsługi zapewnionej przez Organizatora o przeprowadzenie bezdotykowego pomiaru temperatury. Niezależnie od powyższego obsługa Wydarzenia ma prawo do mierzenia temperatury uczestnikom Wydarzenia. W przypadku stwierdzania u któregoś z uczestników pokazu temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka nie zostanie wpuszczona na Teren Kina.

§6

1. Widzowie na terenie Wydarzenia powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa.
2. Zakazuje się zmiany położenia leżaków, których sposób ustawienia przez Organizatora pozwala na zachowanie bezpiecznej odległości, o której mowa w ust.1.
3. Leżaki wyłączone z użytkowania z uwagi na konieczność zachowania bezpiecznej odległości między uczestnikami Wydarzenia zostaną oznaczone przez Organizatora.
4. Leżaki dwuosobowe oraz leżaki w bezpośrednim sąsiedztwie, tj. bez utrzymania bezpiecznej odległości, o której mowa w ust. 1 mogą być zajmowane wyłącznie przez widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia, widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; osoby wspólnie zamieszkujące lub pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
5. Po każdym seansie leżaki są poddawane dezynfekcji.
6. Leżaki opuszczone w trakcie seansu są usuwane przez Organizatora w celu dezynfekcji i zastąpione leżakami zdezynfekowanymi, w celu umożliwienia bezpiecznego ich zajęcia przez nowych uczestników Wydarzenia.

§7

1. Każdy z widzów przed i w trakcie Wydarzenia, musi pozostać na wyznaczonym przez Organizatora miejscu – leżaku. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch pieszy w przypadku konieczności skorzystania z toalety lub wcześniejszego opuszczenia terenu Wydarzenia. W przypadku kolejki do sanitariatów osoby muszą zachować 2-metrowy dystans od siebie. Liczba osób w sanitariacie jednoczasowo odpowiada połowie urządzeń przeznaczonych do skorzystania.
2. Toalety udostępnione dla widzów są regularnie odkażane oraz wyposażone w płyn do dezynfekcji rąk, umożliwiający ich dezynfekcję przed i po skorzystaniu z toalety.

§8

1. Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów i palenia papierosów, w tym papierosów elektronicznych i innych pokrewnych urządzeń oraz spożywania zabronionych prawem używek.
2. Na terenie Wydarzenia Organizator zapewnia środki do mycia i dezynfekcji rąk m.in. przy toaletach oraz wejściach i wyjściach oraz oznaczone pojemniki dedykowane na zużyte środki ochrony osobistej.

§9

Niezależnie od wszystkich powyższych postanowień Organizator oraz osoby przez niego upoważnione mogą̨ odmówić́ wstępu na teren Kina, bez podawania uzasadnienia:
a) osobom zachowującym się̨ agresywnie,
b) osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających,
c) osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób i mienia,
d) ze względów bezpieczeństwa osób znajdujących się̨ na Wydarzeniu.

§10

1. Ze względu na plenerowy charakter Wydarzenia, Organizator nie odpowiada za dyskomfort uczestników związany z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Organizator zaleca uczestnikom odpowiedni ubiór, dostosowany do miejsca odbywającego się̨ Wydarzenia z uwzględnieniem zmieniających się̨ warunków pogodowych.
2. Organizator zastrzega możliwość przeniesienia Wydarzenia na inny dzień, w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych (np. prawdopodobieństwo burzy, silny wiatr) lub ze względów bezpieczeństwa.

§11

W trakcie pokazów filmowych zabronione jest nagrywanie i rejestrowanie wszelkimi urządzeniami prezentowanego na ekranie filmu.

§12

1. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń Obsługi Wydarzenia niezwłocznie. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być również zgłaszane obsłudze wydarzenia na bieżąco.
2. W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić́ teren, na którym odbywa się Wydarzenie zgodnie z poleceniami Obsługi.

§13

Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu zobowiązany jest, na wezwanie Obsługi, do natychmiastowego opuszczenia Terenu Kina.

§14

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych uczestników, z wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana względami bezpieczeństwa uczestników. Wszelkie zmiany zostaną̨ udostępnione publicznie na stronie internetowej Wydarzenia.